Welcome HCA Providers and Interpreters!

If you are a medical service or social service provider, please contact us to setup an account at
800-535-7358 option 3. If you are in need of interpretation services, request an interpreter from your medical provider or DSHS office at the time you are scheduling your appointment and they will arrange services at no charge to you.Español

La Autoridad de Cuidados de la Salud del Estado de Washington (Washington State Health Care Authority, HCA) ha celebrado un contrato con CTS Language Link para lanzar un programa a nivel estatal para ofrecer intérpretes en múltiples idiomas para clientes con capacidades limitadas en el idioma inglés que reciben atención a través de HCA o el Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS).

Si usted es un proveedor de servicios médicos o sociales, comuníquese con nosotros al 800-535-7358, opción 3, para establecer una cuenta. Si usted necesita servicios de interpretación, solicite un intérprete a la oficina de su proveedor médico o de DSHS cuando programe su cita y ellos harán los arreglos del servicio sin cargo para usted.

Pусский язык

Управление здравоохранения штата Вашингтон (Washington State Health Care Authority; HCA) заключило соглашение с компанией CTS Language Link с целью внедрения в пределах штата программы, предоставляющей переводчиков различных языков для пациентов с недостаточным знанием английского языка (LEP clients), которые получают медицинское обслуживание в HCA или Отделе социальных услуг или здравоохранения штата Вашингтон (Washington Department of Social and Health Services; DSHS).

Если вы предоставляете социальные услуги или услуги здравоохранения, свяжитесь с нами для создания персональной учетной записи по номеру 800-535-7358, добавочный 3. Если вы нуждаетесь в услугах перевода, во время записи на прием попросите своего поставщика медицинских услуг или офис DSHS предоставить вам переводчика. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Việt

Cơ Quan Y Tế Tiểu Bang Washington (HCA) đã ký hợp đồng với CTS Language Link để cung cấp cho toàn tiểu bang dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ cho những người không thông thạo tiếng Anh (LEP) đang được chăm sóc qua HCA hoặc Bộ Xã Hội và Y Tế Washington (DSHS).

Nếu quý vị là nơi cung cấp dịch vụ y tế hoặc xã hội, xin liên lạc với chúng tôi ở số 800-535- 7358 bấm số 3 để lập một trương mục. Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch, hãy yêu cầu một thông dịch viên cho văn phòng bác sĩ hoặc văn phòng DSHS của quý vị vào lúc làm hẹn và họ sẽ sắp xếp dịch vụ thông dịch cho quý vị miễn phí.

中国语言

華盛頓州衛生局(HCA)已與CTS Language Link簽約部署一項全州計劃,
為通過HCA或華盛頓州社會與健康服務局(DSHS)獲得醫療服務的英語能力有限(LEP)的客戶提供多種語言口譯。

如果您是醫療服務或社會服務的提供者,請與我們聯絡,設立一個帳戶,電話是800-535-7358,選項3。如果您需要口譯服務,請在預約就診時要 求您的醫療服務提供者或DSHS提供口譯人員,他們將為您免費安排此項服務。

한국어

워싱턴 주 보건국(HCA)에서는 CTS Language Link사와 계약 체결로 보건국(HCA) 또는 워싱턴 주 보 건사회부(DSHS)를 통해 진료를 받는 사람들로서, 영어 구사에 제한(LEP)이 있는 가입자들에게 다국어 통역 서비스를 제공하고 있습니다.

통역 서비스 이용 계정을 설정하기 원하는 의사, 진료소 또는 사회복지사는 800-535-7358(3번 선택)번으로 문의하십시오. 통역 서비스가 필요한 경우, 진료 예약 일자를 정할 때 귀하의 의사, 진료소 또는 DSHS 사무소에 통역사를 요청하시면 무상으로 통역 서비스를 주선해 드릴 것입니다.

ພາສາລາວ

ອົງການດູແລສຸຂະພາບ (HCA) ຂອງລັດວໍຊິງຕັນມີສັນຍາກັບບໍລິສັດແປພາສາ CTS LanguageLink ເພື່ອຈັດຕຽມກະຈາຍໂຄງການໄປທົ່ວລັດທີ່ໃຫ້ມີລ່າມແປພາສາ
ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຮູ້ພາສາອັງກິດທີ່ຈໍາກັດ (LEP) ໃຫ້ໄດ້ຮັບການດູແລຜ່ານທາງອົງການ HCA ຫຼືກະຊວງບໍລິການສັງຄົມ ແລະສຸຂະພາບ (DSHS) ຂອງລັດວໍຊິງຕັນ.

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການແພດ ຫຼືການບໍລິການສັງຄົມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່
ພວກເຮົາ ເພື່ອລົງທະບຽນຕັ້ງບັນຊີທີ່ໝາຍເລກ 800-535-7358 ຕົວເລືອກທີ 3. ຖ້າທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການໃນການແປພາສາໃຫ້, ໃຫ້ຂໍລ່າມແປພາສາຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ທາງການແພດຂອງທ່ານ ຫຼືຫ້ອງການ DSHS ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດການນັດ ແລະເຂົາເຈົ້າ
ຈະຈັດການບໍລິການໃຫ້ກັບທ່ານໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າອັນໃດ.

ភាសាខ្មែរ

អាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន (Washington State Health Care Authority, HCA) បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនបកប្រែ CTS Language Link ដើម្បីឲ្យផ្ដល់សេវាបកប្រែភាសាទូទាំងរដ្ឋ ជូនអតិថិជនដែលពុំស៊ូវចេះភាសាអង់គ្លេស (LEP) ដែលកំពុងទទួលជំនួយថែទាំសុខភាពពីអាជ្ញាធរ HCA និងពីក្រសួងសេវាសង្គមកិច្ចនិងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន (Washington Department of Social and Health Services, DSHS)។

ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព(គ្រូពេទ្យ) ឬជាអ្នកផ្ដល់សេវាសង្គមកិច្ច, នោះសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ ដើម្បីដាក់ពេលណាត់ជួប តាមទូរស័ព្ទលេខ 800-535-7358 ជម្រើសលេខ 3។ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការសេវាបកប្រែ, នោះសូមស្នើសុំអ្នកបកប្រែពីអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព
(គ្រូពេទ្យ) របស់លោកអ្នក ឬពីការិយាល័យ DSHS នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នា ដែលលោកកំពុងដាក់
ពេលណាត់ជួបអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព ឬគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក ហើយពួកគេនឹងរីករាយផ្ដល់
សេវាទាំងនេះជូនលោកអ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ។

 

Provider News

updated 2/03/15

loudspeakerNEWS UPDATES— Have you experienced the portal auto-populating the

“Your Information” section with someone else’s information? In an effort to bring a more user friendly portal and emphasize HIPAA compliance we are hoping that this update will encourage providers to create “Contacts” within the account. The Administrator, or account contact, will need to add individual users by clicking on “Administration” and then “Contacts”. By clicking “New” and filling out the form, each person will be able to have their own username and password. This list of contacts allows for easy management as employees switch roles, departments, or jobs.
Questions? Call 1-800-535-7358 option 3.

2/03/15- Washington State HCA Newsletter

1/26/15- We have added two updates to your online portal to create a more user friendly experience.

 • • A billing notes section added to the check in/out process
 • • New ways to search for past and future appointments

Provider Billing Notes

The provider may add a billing note to the job in order to clarify the events surrounding the appointment. After clicking on “Check In” you will see a new link for adding notes directly related to the check in/out times. Provider Billing Notes

Enhanced Job Search

Providers may search for jobs by Job Number, Patient Name and Interpreter Name. Enhanced Job Search

10/27/14- Washington State HCA Newsletter

10/17/14- When can I request a specific interpreter? How do I know my request meets the criteria? In order to clarify the criteria set by the state for requesting specific interpreters CTS will be updating the ‘Justification’ drop down menu to the following options:

 • • Active cancer treatment
 • • Continuing counseling sessions
 • • Applied behavior analysis therapy sessions (regardless of age)
 • • Cancer/dialysis treatments as requested by the provider
 • • Effectiveness of treatment plan (any treatment or medical procedure where a change in interpreter will impact the effectiveness and efficacy of the appointment)
The provider will be expected to maintain supporting documentation at their location. This should include notes in the patient’s file from the specialist or person providing treatment. Providers may still request a specific gender when it is appropriate for the effectiveness of treatment. If you feel that none of these options apply or need further clarification, contact CTS at hcaproviders@ctslanguagelink.com
or 800-535-7358 option 3.

08/12/14- Immunizations are now required of interpreters attending your medical clinic! Please read Notice of Interpreter Immunization Requirements for more detailed information. Contact CTS with additional questions at hcaproviders@ctslanguagelink.com

07/09/14- Your input and continued support is appreciated and welcomed! After feedback from many providers, you are now able to view all requested jobs from the contract start date; completed or not. You will be able to see information for every job that you requested an Interpreter.
To do this:

 1. Access the Onsite Jobs List
 2. Change the Start Date to the desired date
 3. Click “Refresh”
  1. A list of all requested jobs will appear
You can filter jobs by changing the “Status” field:
 • Completed
 • Pending
 • Cannot Fill
 • Cancelled
This gives you the opportunity to narrow your results as desired. As the year progresses, we look forward to making more user-friendly adjustments to the portal. If you have any questions about this feature or would like assistance, please contact our Client Relations department.

Ongoing- Provider training Monday-Friday, 8:00am-5:00pm. If you are interested contact our Client Relations team at 800-535-7358 option #3 or email us hcaproviders@ctslanguagelink.com

Provider Portal Training

Provider Video

Interpreter News

updated 07/09/14

loudspeakerNEWS UPDATES— New 2015 Washington State HCA Newsletter

03/25/14- We are implementing changes in the way that we process and monitor Interpreter Incident Reports, on April 1, 2014. Please read the Interpreter Incident Resolution Process that will clearly define the new resolution scale and the consequences of violating the Interpreter Code of Conduct. While this is a process that we will be implementing and monitoring, the Health Care Authority (HCA) and the Interpreter's United Union have been consulted and provided feedback in the creation of this new process.

02/21/13- Review and approve your jobs before they are billed!

"If you are interested in receiving additional training on the new Approve/Dispute Process please email us to sign up for training" Client Portal – Requested Interpreter Email Notification
If an interpreter is requested for a job, that interpreter will be notified by e-mail. For a single job, the interpreter will see the following email.

"You have been requested for appointment number XXX. Please login to the interpreter portal and accept or reject the appointment. Please not that if you have a schedule conflict with this appointment it will not appear on your pending jobs list!"

For a recurrent job, the interpreter will see the following email.

"You have been requested for X recurring appointments. Please login to the interpreter portal and accept or reject the appointment(s). Please note that if you have a schedule conflict with this recurring appointment, it will not appear on your pending jobs list!"

Client Portal – Provider Cancelled Job Interpreter Email Notification
If the provider cancels a job with an interpreter assigned, the assigned interpreter will receive the following email notification.

"Appointment number XXX has been cancelled by the provider. Please login to the portal and review your schedule!"

Interpreter Portal – Requested Interpreter Identification
The interpreter can now identify which jobs they are requested for in their Pending Jobs list. Pending Jobs

Interpreter Portal Training

Interpreter Video